Dr. Naram Pajam
Dr. Naram Pajam

Ayurvedic treatments and pulse diagnosis Dr Pankaj Naram, Ayurved, Vaidya Ratna/Ayurvedacharya, M.D., PhD, D.Sc., is…